TÜBİTAK OLİMPİYATINDAN DERLENMİŞ BİYOKİMYA SORULARI

2004-2005 YILLARI TÜBİTAK OLİMPİYATINDAN DERLENMİŞ BİYOKİMYA SORULARI
1. Bir biyolog, bir maddenin indirgendiğini söylüyor ise o madde ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
ifade edilebilir? (2004 yılı,A kitapçığı,soru 1)
A) Elektron kazanmıştır
B) Elektron kaybetmiştir
C) Hidrojen atomu kaybetmiştir
D) Oksijen atomu kaybetmiştir
E) Daha ufak bir maddeye dönüşmüştür

2. Aşağıdaki kimyasal bağlardan hangisi en kolay kırılır? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 2)
A) İki karbon atomu arasındaki bağ
B) Suyu oluşturan oksijen ve hidrojen atomları arasındaki bağlar
C) Polipeptit zincirinde yer alan amino asitleri birbirine bağlayan bağlar
D) Nişasta molekülünde yer alan glukoz üniteleri arasındaki bağlar
E) Su molekülleri arasındaki bağlar
3. Protein yapısına giren amino asitler arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanır? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 3)
A) Amino grubundan
B) Karboksil grubundan
C) Karbohidrat grubundan
D) Amino ve karboksil grubundan
E) Yan gruplarından (-R)
4. Belirli bir miktardaki amilaz, uygun koşullarda dakikada 5mg nişastayı hidroliz ediyor. Enzim derişimi
iki katına, substrat derişimi üç katına çıkarıldığında enzim dakikada kaç mg nişastayı hidroliz edecektir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 4)
A) 2.5 mg B) 10 mg C) 15 mg
D) 30 mg E) 50 mg
5. Enzim, substratı ile aktif merkezinde ilişki kurar. Aşağıdakilerden hangisi bu yönden substrata benzerlik gösterir? ( 2004 yılı,
A kitapçığı,soru 5)
A) Kompetitif inhibitör
B) Nonkompetitif inhibitör
C) Allosterik aktivatör
D) Allosterik inhibitör
E) Enzim alt birimi
6. Şekerlerin hücrelerde fosforile olmuş şekilde bulunmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 6)
A) Hücrenin pH’sını tamponlamak için
B) Fosforile olmayan şekerler, hücre dışına sızabilecekleri için
C) Fosforile olmayan şekerler, hücrede enzimler tarafından yıkılacakları için
D) Fosforile şekerler, genetik bilgi taşıdıkları için
E) Hücrede fosfat derişimi yüksek olduğu için
7. Glikolizin birinci basamağında glukoz, hekzokinaz aracılığı ile derhal fosforile edilir. Fosforile glukoz,glikoliz reaksiyonlarına devam eder ve sitrik asit döngüsüne giren asetil CoA’nın öncüsüdür. Enerjisi için yalnız glukoz kullanan bir hücrede hekzokinaz aktivitesi aniden durursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 7)
A) Hücre fermantasyonla ATP üretmeye devam eder
B) Hücrede oksijen kullanımı artar
C) Hücre, mitokondride elektron taşınımı ile enerji üretmeye devam eder
D) Hücre, sitrik asit döngüsü ile ATP üretir
E) Hücrenin ATP üretimi durur
8. Mitokondride elektron taşınımı sırasında aşağıdaki hücre kompartımanlarından hangisi asidiktir (H+ iyonu yüksektir) ? ( 2004 yılı,
A kitapçığı,soru 8)
A) Mitokondriyel stroma
B) Sitoplazma
C) İç ve dış mitokondri zarlarının arası
D) Endoplazmik retikulum
E) Tilakoid zarlar
9. Ortamda oksijen bulunmadığı zaman fermentasyonun başlıca fonksiyonu, aşağıdakilerden hangisidir? ( 2004 yılı,
A kitapçığı,soru 9)
A) ATP sentezi için proton gradiyenti oluşturmak
B) Alkol üretmek
C) Protein sentezi için amino asit üretmek
D) Glikolizin devamı için NADH’dan NAD+ rejenere etmek
E) Redükte elektron taşıyıcıları sentezlemek

10. Aşağıdaki koşullardan hangisinde çizgili kasta laktat üretimi artar? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 10)
A) Yeterli oksijen bulunduğunda
B) Kas pH’sı düştüğünde
C) Kasa yeterli oksijen gitmediğinde
D) Kas glikojeni tükendiğinde
E) Glikolizle piruvat oluşmadığında
11. Aşağıdaki baz çiftleri DNA’nın yapısında yer alsaydı, hangi baz çiftinin genişliği en büyük olurdu? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 11)
A) G A B) A C C) T G
D ) T C E) T T
12. I. Kalıp DNA’ya gereksinimi vardır
II. RNA primerine ve Mg++ iyonuna gereksinimi vardır
III. Serbest 5’fosfat ucuna gereksinimi vardır
DNA polimeraz enzimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 12)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
13. I. Adenin
II. Riboz
III. Deoksiriboz
IV. Fosfat
V. Urasil
Yukarıdaki maddelerden DNA, RNA ve ATP’de ortak olarak bulunanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 14)
A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) I, II ve IV E) I, III ve V
14. İki ayrı özellikteki proteinin sentezlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 16)
A) Amino asit dizilişi
B) Protein zincirinin uzunluğu
C) Amino asitlerin kullanılma miktarı
D) Belli bir amino asiti taşıyan tRNA çeşidi
E) Sentezde kullanılan mRNA’daki nükleotid dizilişi
15. I. Zayıf hidrojen bağı bulundurma
II. İki nükleotit zincirinden oluşma
III. Azotlu organik baz bulundurma
IV. Beş karbonlu şeker bulundurma
Yukarıdaki verilenlerden DNA ve mRNA için ortak olan özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 17)
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV
16. I. Gen
II. Adenin
III. DNA
IV. Kromozom
Bir bireyin kalıtsal yapısında yer alan yukarıdaki birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir ? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 18)
A) I, II, III, IV B) II, III, I, IV C) II, IV, III, I D) II, III, IV, I E) II, IV, I, III
17. Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde en son gerçekleşir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 19)
A) Amino asit sentezi
B) Amino asitlerin ribozoma taşınması
C) DNA’nın şifreyi vermesi
D) Peptit bağının kurulması
E) tRNA’nın amino asit ile bağlanması
18. İnsanda, aşağıdaki sindirim enzimlerinden hangisi/hangileri sindirim sisteminin iki ayrı organında da sentezlenir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 33)
A) Yalnız amilaz
B) Amilaz ve karboksipeptidaz
C) Amilaz ve lipaz
D) Maltaz ve aminopeptidaz
E) Pepsin ve lipaz
19. Katalaz ve ürat oksidaz enzimlerini bulunduran organel aşağıdakilerden hangisidir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 60)
A) Lizozom B) Mitokondri C) Ribozom
D) Peroksizom E) Düz endoplazmik retikulum
20. Aşağıdaki olaylardan hangisinde en fazla CO2 çıkışı olur? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 63)
A) Glikoliz
B) Krebs döngüsü
C) Laktat fermentasyonu
D) Elektron taşınımı
E) Oksidatif fosforilasyon
21. Glikolizde oluşan ürünlerin miktarı (net olarak), aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 64)
A) 2 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 2 NADH+2H+
B) 2 pirüvat, H2O, ATP, 2 NADH+2H+
C) 2 pirüvat, 3 H2O, 3 ATP, NADH+H+
D) 3 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 3 NADH+3H+
E) 4 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 4 NADH+4H+
22. CO2 fiksasyonunda iş gören fosfoenol pirüvat karboksilaz (PEP karboksilaz) aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 65)
A) C3 bitkilerinin mezofil kloroplast stromasında
B) C3 bitkilerinin mezofil hücrelerinin kloroplastlarının granasında
C) C4 bitkilerinin mezofil hücrelerinin kloroplastlarının stromasında
D) C4 bitkilerinin mezofil hücrelerinin kloroplastlarının granasında
E) C4 bitkilerinin demet kını hücrelerinin stromasında
23. Bitkilerde karnivor adaptasyonu aşağıdakilerden hangisinin eksikliğini gidermek için gelişmiştir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 67)
A) Potasyum B) Azot C) Kalsiyum
D) Su E) Fosfat
24. Fotofosforilasyonda iş gören mekanizma aşağıdakilerden hangisine büyük bir benzerlik gösterir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 68)
A) Glikolizdeki susbtrat seviyesindeki fosforilasyona
B) Hücre solunumundaki oksidatif fosforilasyona
C) Kalvin döngüsüne
D) Karbon fiksasyonuna
E) NADP+’nin indirgenmesine
25. Düşük sıcaklığa ve kurağa duyarlı bir kültür bitkisine bu ortam koşullarına dayanıklılık
kazandırmak için aşağıdaki hormonlardan hangisiyle ilgili bir genin aktarılması gerekir?
( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 77)
A) Öksin B) Gibberellin C) Sitokinin D) Absisik asit E) Etilen
26.Aşağıdaki bitkisel hormonlardan hangisi tek başına etki göstermez? ( 2004 yılı,A kitapçığı,
soru 82)
A) Öksin B) Sitokinin C) Gibberellin D) Etilen E) Absisik asit
27. Bir tohumun uyku halinde kalacağını ya da çimleneceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?
( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 83)
A) Öksinin sitokine oranı
B) Sitokinin gibberelline oranı
C) Öksinin gibberelline oranı
D) Sitokininin ABA’ya oranı
E) ABA’nın gibberelline oranı
28. Kalp kasının aksiyon potansiyel eğrisi sinir hücresininkinden farklıdır. Bu farkı yaratan iyon aşağıdakilerden hangisidir? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 95)
A) K + B) Ca++ C) Na + D) Mg + + E) Cl
29. Aşağıdakilerden hangisi Bohr etkisi kurallarına uymamaktadır? ( 2004 yılı,A kitapçığı,soru 96)
A) Kanda pCO2 yükselince oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır
B) Kanda pO2düşünce oksijenin hemoglobinden ayrılması güçleşir
C) Kanda pH düşünce oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır
D) Kanda H+azalınca oksijenin hemoglobinden ayrılması güçleşir
E) Kanda sıcaklık yükselince oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır
30. I.Katalitik proteinler II. Ribozim
III. DNA IV. ATP
Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi/hangileri hücrede enzim ya da katalizör olarak işlev görebilmektedir ? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 10)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve IV
31. Azotun tespit edilmesi konusunda çalışan bir araştırmacı, fasülye bitkisinin köklerindeki yumrulara kırmızı renk veren leghemoglobinle karşılaşıyor.Yumrularda leghemoglobinin bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir ? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 22)
A) Leghemoglobin, azot tutucu ilk madde olarak işlev görmektedir
B) Leghemoglobin, azot tespitinde enzim olarak işlev görmektedir
C) Leghemoglobin, nitrogenaz enziminin oksijenle inhibe olmasını önlemektedir
D) Leghemoglobin, nitrogenaza gerekli oksijeni sağlamaktadır
E) Leghemoglobinin, azotun tespit edilmesiyle değil, karbon tespiti ile ilgisi vardır.
32. Doğada var olan tüm canlı gruplarının üç domain (süper kingdom) altında sınıflandırılmasına ilişkin bilgilerin çoğu aşağıdakilerden hangisinden elde edilmiştir ?
( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 23)
A) Mitokondriyal DNA analizlerinden
B) Mitokondriyal RNA analizlerinden
C) Ribozomal RNA analizlerinden
D) Proteinlerin amino asit dizilerinin saptanmasından
E) Çekirdek DNA’sı analizlerinden
33.Proteinlerin çoğu 280 nm’de ışık absorblar. Bir kolajen tür evi olan jelatin bu dalga boyunda ışık absorblamaz. Jelatinin bu özelliği, hangi özelliğe sahip amino asitler içermemesinden kaynaklanır? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 28)
A) Aromatik B) Polar C) Nonpolar D) Bazik E) Asidik
34. Glikojenin başlıca depo edildiği ve kan glukozunun normal düzeyde tutulmasından sorumlu olan organ hangisidir ? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 29)
A) Beyin B) Pankreas C) İskelet kası D) Karaciğer E) İnce bağırsak
35. I. NADH2
II. FADH
III. NAD
IV. FAD+
Yukarıdaki moleküller den hangisi/hangileri metabolizmada elektron alıcı olarak görev yapar? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 30)
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) III ve IV E) I, II, III ve IV
36. İnhibitörler bir enzime bağlanarak reaksiyonu yavaşlatır ya da durdurur. Aspirin ağrı hissini arttıran bir enzime kovalent bağla bağlanarak inhibisyon etkisi gösteren bir ağrı kesicidir.Bu tip inhibisyona ne ad verilir ? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 31)
A) Kompetitif inhibisyon
B) Nonkompetitif inhibisyon
C) Geri dönüşümlü inhibisyon
D) Geri dönüşümsüz inhibisyon
E) Unkompetitif inhibisyon
37. Glikoliz bütün canlı hücreler de cereyan eden evrensel bir metabolik yoldur. Glikolizde üretilen ATP için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 32)
A) İki ayrı basamakta oluşur
B) Sentezi enerji yatırımı (ATP harcaması) gerektirmez
C) Bir glukoz molekülünden 8 ATP sentezlenir
D) Sentezi 2-fosfogliseratın bulunmadığı bir ortamda gerçekleşir
E) Monosakkarit olarak yalnız glukozdan üretilir
38. Aşağıdaki işlemlerden hangisi hücre solunumunun bir parçası değildir? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 33)
A) Glukozun piruvata yıkımı
B) Azot döngüsü
C) Krebs döngüsü
D) Asetil CoA’dan CO2 çıkışı
E) Oksidatif fosforilasyon
39. I. Amino asitler
II. Polisakkaritler
III. Lipidler
IV. DNA
Aerobik metabolizmanın merkezinde yer alan sitrik asit döngüsü, aynı zamanda trikarboksilik asit (TCA) döngüsü olarak da bilinir .Bu döngü yukarıda yer alan moleküllerin hangisinin/hangilerinin yıkımında yer alır ?
( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 34)
A) Yalnız II B) II ve III C) II, III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
40. I. Mitokondriyel ATP sentezi için (H+) gradiyentinin oluşması gerekir
II. Mitokondriyel ATP sentezi için iç zar ve dışı arasında voltaj farkı oluşması gerekir
III. Mitokondriyel ATP sentezi için mitokondri iç zarının bozulmamış olması gerekir
Yukarıdaki yargılardan hangisi/hangileri doğrudur? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 35)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
41. Moleküller arası nonkovalent etkileşimler ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur ? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 36)
A) Kısa süreli etkileşimlerdir; yapılıp yıkılırlar
B) Hidrojen bağı içermezler
C) Suyun özelliklerinde bu etkileşimlerin rolü yoktur
D) Elektrostatik etkileşimler içermezler
E) Hidrofobik etkileşimler bu grupta yer almaz
42. Aşağıdakilerden hangisi çoğalmakta olan hücrenin kontakt inhibisyon (temas engeli) yapmasına neden olur ? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 38)
A) Glikoprotein B) Glikolipit C) Fosfolipit
D) Kolesterol E) Lipoprotein
43. Mikrovillusların içerisinde hangi ipliksi protein yer alır? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 42)
A) Aktin B) Lamin C) Tübülin
D) Keratin E) Vimentin
44. Bitki hücrelerinde farklılaşma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 47)
A) İlgili genlerin ifade edilmesine
B) Lipit biyosentezine
C) Karbonhidrat sentezine
D) ATP’nin sentezlenmesine
E) DNA’nın sentezlenmesine
45. Floem özsuyunda aşağıdaki proteinlerden hangisi bulunur? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 57)
A) Protein kinazlar B) Thioredoxin C) Ubiquitin D) Şaperonlar E) Seçeneklerdekilerin tümü
46. Floem özsuyunda aşağıdaki inorganik eriyiklerden hangisi bulunmaz? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 58)
A) Potasyum B) Magnezyum C) Kalsiyum D) Fosfat E) Klor
47. Azot tespit eden nodüllere sahip bir baklagil bitkinin gelişmekte olan tohumlarına azot hangi organlardan sağlanır? ( 2005 yılı,A kitapçığı,
soru 59)
A) Azotun tümü yapraklar tarafından sentezlenen yeni maddelerden sağlanır
B) Azotun yarısı olgun, diğer yarısı genç yapraklar tarafından sağlanır
C) Azotun yaklaşık yarısı yapraklar tarafından sentezlenen yeni bileşiklerden diğer yarısı ise köklerde sentezlenen bileşiklerden sağlanır
D) Tümü bitkiler tarafından sentezlenen yeni bileşiklerden sağlanır
E) Yarısı köklerden sentezlenen, diğer yarısı ise tohumun kendisi tarafından sentezlenen bileşiklerden sağlanır.
48. Bitki hücrelerinde plazma zarını dış ortamdan ayıran tabaka kaç lipit molekülü kalınlığındadır? ( 2005 yılı,A kitapçığı,soru 60)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)5

Sizin İçin Seçtiklerimiz